Mathématique | Bloguez.com

تمارين

Added 23/3/2010

التمرين(1).
حول مايلي:
1h 45min = ……min
35min = …...s
6h=..............min
180min=..........h
2h60min=......... h
5min 120 s=.......s
التمرين (2).
أكتب ...Suite...

Tags :
Category : الهندسة

قابلية القسمة على الأعداد

Added 23/3/2010

     القسم الخامس ابتدائي             &...Suite...

Tags :
Category : الهندسة

Contrôle de Géométrie

Added 23/3/2010

Contrôle de Géométrie

 

/ 1 : présentation

/ 1 : soin des figures

 

1°) Trace un segment de droite [...Suite...

Tags :
Category : الهندسة
| Contact author |